Nasıl Hemşire Olunur

Nasıl Hemşire Olunur

2196
33
PAYLAŞ

Hastanelerde hemşireler, sağlık ekibi içerisinde hasta bireyin ve ailesinin her türlü problemlerinde 24 saat boyunca ilk başvurdukları ve bu görevi nedeniyle sağlık ekibi içerisinde iletişimi sağlayarak kilit rol oynayan sağlık personelidir.

Eski yasaya göre, hemşirelik bir kadın mesleğidir fakat yapılan değişikliklerle bu düzenleme değiştirilmişdir.

Artık hemşirelik sadece bayanlara özgü bir meslek değildir,  son dönemlerde görebildiğiniz üzere erkeklerde hemşire olabilmektedir.
Hemşire olabilmek için üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olmanız gerekmektedir. Öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlamlayanlarda denklikleri onaylandıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra Hemşire olabilirler. (Hemşirelik yüksek okulları yazının altında listelenmiştir.)

Uzman hemşire olmak içinde lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans yapılmalıdır.. Örneğin dahiliye alanında master yaparsanız  uzman dahiliye hemşiresi olabilirsiniz.

Hemşirelik çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir meslektir. Bu konuda çekimser kalanlar için hemşirelik görevini icra edenlerin neler söylediğine göz atmakta fayda var.

Bir forum sitesinde hemşirelik mesleği seçiminde kararsız kalan kişi hemşirelere işin zorlukları ile ilgili bir soru yöneltiyor, biraz sertde olsa verilen cevabı alıntılıyorum.

Soru:

Çevremdeki insanlar hemşirelik zor ayrıca hastaların altını temizleme bakım falan gibi işler yaptıklarnı ve doktorlar tarafından ezildiklerini söylüyorlar kafam çok karışık yardım ederseniz çook sevinirim.

Cevap 1:

“Köy okullarındada afedersınız ama ogretmenler bıtlenen cocukların kafasında bıt temızlıgı yapıyoe. kınamıyorum aksıne aferın onlara…bundan kimse tiksinmiyor. Duyunca yadırgamıyor ama nedense hemsıre hastaya bakım uygulayıp alt temızliği, ağız temizliği yapıp yatağını duzeltiyor denildiğinde hizmetçi gibi görünüyor ne var bunda?? Hemşireligın temel ilkesi ”EMPATİ VE HÜMANİST YAKLAŞIM”’ İSTERSENİZ BUNLARIN ANLAMINI BIRAZ ARASTIRIN. Oradakı hastalar anne babanız olabilir. Şimdi yadırgıyorsunuz fakat hemşire sizin akrabalarınızla ılgılenmeyıncede ılgısız olur, fakat sız diyorsunuz ”’ALT TEMİZLİYORMUŞ HEMSİRE İĞRENÇÇ ”’ BU NE PEHRIZ BU NE LAHANA TURŞUSU. Kaynak ıstersenız leman birol hemşirelik esasları- hemşireliğe giriş i alın okuyunn.”

Cevap 2:

Sen ezilmeye müsait olduktan sonra nerede çalışırsan çalış, ne iş yaparsan yap ezilmeye mahkumsundur…

tamam şunu kabul ederim hemşirelik kolay bi meslek değildir. stersi çoktur…ama iş sizde biter…

Yeni hemşirelik yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.

8 Mart 2010 PAZARTESİ                               Resmî Gazete                               Sayı : 27515

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Hemşire: 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili sağlık personelini,

c) Hemşirelik tanılama süreci: Bireyin muhtemel veya mevcut sağlık sorununa yönelik olarak, hemşirelik hizmetleri çerçevesinde bakıma en uygun yaklaşımı belirlemeyi mümkün kılan durum değerlendirmesini,

ç) Kanun: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununu,

d) Başhemşire: Kurum ve kuruluşlarda hemşirelik hizmetlerini en üst düzeyde temsil eden hemşireyi,

e) Uzman hemşire: Mesleğiyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşireyi,

f) Yetki belgesi: Hemşirelerin meslekleriyle ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda ilgili mevzuatında düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları neticesinde Bakanlıkça tanzim olunan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı, Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı

MADDE 5 –(1) Hemşirelik hizmetleri aşağıdaki hususları kapsar:

a) Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rolleri,

b) Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı,

c) Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü kaynaklarının, diğer kaynakların ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini.

Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 –(1) Hemşireler;

a) Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

b) Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

c) Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

ç) Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

d) Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

e) Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f) Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

g) Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

h) Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

ı) Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

i) Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Hemşire ve Yetki Belgesine Sahip Hemşireler

Uzman hemşire

MADDE 7 –(1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

(2) Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.

Yetki belgesine sahip hemşireler

MADDE 8 –(1) Hemşirelik mesleği ile ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda yetki belgesine sahip ve bu alanlara ilişkin hemşirelik bakım hizmetlerinden sorumlu hemşiredir.

(2) Yetki belgesine sahip hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları, sahip oldukları yetki belgeleri ve çalıştıkları özellikli alana göre Bakanlıkça düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu

Başhemşire

MADDE 9 –(1) Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

(2) Başhemşire bağlı olduğu kurum/kuruluş üst amirine karşı sorumlu olarak:

a) Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar.

b) Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar.

c) Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler.

ç) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve Ek-1’deki formların geliştirilmesini ve düzenli olarak kullanılmasını sağlar.

d) Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.

e) Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.

f) Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.

g) Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.

h) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

ı) Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.

i) Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.

j) Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

(3) Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

Sorumlu hemşire

MADDE 10 –(1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

(2) Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(3) Sorumlu hemşire;

a) Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar.

b) Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.

c) Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

ç) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

d) Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite içinde gerekli düzenlemeleri sağlar.

e) Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin onayına sunar.

f) Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.

g) Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.

h) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

ı) Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.

i) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 11 –(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULLARI

Abant ızzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksek Okulu

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksek Okulu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksek Okulu
Akdeniz Üniversitesi Akseki Sağlık Yüksek Okulu

Ankara Üniversitasi Cebeci Sağlık Yüksek Okulu
Ankara Üniversitasi Çankırı Sağlık Yüksek Okulu

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksek Okulu
Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksek Okulu
Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksek Okulu

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksek Okulu
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksek Okulu

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu
Dicle Üniversitesi Mardin Sağlık Yüksek Okulu
Dicle Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksek Okulu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Dumlupınar Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu

Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Saglık Yüksek Okulu
Erciyes Üniversitesi Nevşehir Saglık Yüksek Okulu
Erciyes Üniversitesi Yozgat Saglık Yüksek Okulu

Fırat Üniversitesi Bingöl Sağlık Yüksek Okulu
Fırat Üniversitesi Bingöl Sağlık Yüksek Okulu

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Gazi Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksek Okulu
Gazi Üniversitesi Kastamonu Sağlık Yüksek Okulu
Gazi Üniversitesi Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
Gaziantep Üniversitesi Kilis Yusuf şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksek Okulu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Harran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu
İnönü Üniversitesi Adıyaman Sağlık Yüksek Okulu

İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu
İstanbul Bilim Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu

Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksek Okulu
Kafkas Üniversitesi Artvin Sağlık Yüksek Okulu

Kahramanmaraş Sütçü ımam Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksek Okulu

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksek Okulu

Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Sağlık Yüksek Okulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksek Okulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Sağlık Yüksek Okulu

Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu
Osmangazi Üniversitesi Bilecik Sağlık Yüksek Okulu

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksek Okulu
Pamukkale Üniversitesi Çivril Sağlık Yüksek Okulu

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksek Okulu
Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksek Okulu

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksek Okulu
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Sağlık Yüksek Okulu

Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksek Okulu
Trakya Üniversitesi Kırklareli Sağlık Yüksek Okulu
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksek Okulu

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksek Okulu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Sağlık Yüksek Okulu

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Sağlık Yüksek Okulu

ASKERİ ÜNİVERSİTE

Gata Hemşirelik Yüksek Okulu

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

33 YORUMLAR

 1. Bence gayet hoş. Her ne olursa olsun, bu kadar çok kınamaya gerek yok. Sonuçta emek sarfedilmiş, yazma gereği duyulmuş. Hata yapmış olabilirsiniz ama bunun bilincinde olsaydınız yapmazdınız. O kadar da kötü bir yazı değil. İnsana bilgi veriyor, yönlendiriyor; ve en önemlisi, hemşirelik mesleğini nasıl elde edeceğimizi öğretiyor. Hatasız yazı olacağını sanmıyorum, bu yüzden yazınızı onaylıyorum. Ufak tefek hatalar haricinde gayet hoş ihtiraslı.

 2. yhaaa ben düz lise okuyorum sayısal 1 ile aldığım puan ile hemşirelik yüksek okulunu okuyup hemşire olabilirmiyim bunu öğrenmek istiyorum yhaa çok mu zor lütfn cvb verin :(((

 3. eşi,t ağırlıktan hemşire olunur ama ygs de fen de çözmen gerekir asıl bölümü sayısaldır sayısaldan hemşire olunur eşit ağırlıktan olmak istiyosn yha sayısala geç yada sayısal derslerine de çalış :)

 4. arakdaşlar şuanda lisede okuyorum ege üniverstesi yüksek hemşirelik bölümünü düşünüyorum bu bölümden hemşire olarak mezun olursam hemen atanırmıyım ? nekadar maaş ve uzmanlaşırsam maaşım yine nekadar olur devlet hastanelerinde ?

 5. ben imam hatip lisesinde okuyorum sayısal bölüm seçmeyi düşünüyorum hemşire olmak için ama yeterli bir bilgim yok ne yapmam lazım nasıl hemşire olunur lütfen bana yardım edin bilgi verin..

 6. ben düz liseye gidiyorum ve lise1 deyimdir ben hemşire olmak istiyorum sayısalım çok iyi hangi üniversiteyi okumalıyım ve nasıl bir yol izlemeliyim

 7. ben hemşire olmak istiyorum.puanlarına bakdım tam bana göre ama soğukkanlı biri değilim git gide soğukkanlı olmaya çalışıyorum.hemşirelik mesleğini çok seviyorum acaba bende hemşire olabilirmiyim bunun için liseden sonra sağlık ocağında çalışabilirmiyim?

 8. öyle şey mi olur yaa nedemek soğutmuşsunuz yalan mı söylesinler yani hemşirelik şöyşe kolay böyle rahat şöyle paralı diye yazsınlar sizde gidin yazın hemşireliği sonra ilk nöbetinizi 36 saat tutunca anlayın asıl görevi yanınızda hasta ölünce o hasta yakınının çığlıklarını duyunca anlayın doktor hastaya trakeostomi yapınca yanında durduğunuzda anlayın stresi sadece tansiyon ölçüp enjeksiyon yapmakla hemşire olunmaz kusura bakmayın !

 9. hayır sayısal bölümüne gidiceksin ve en önemlisi biyoloji dersin iyi olucak sonra yüksek okul yada fakülte seçebilirsin bende düz lise okuyorum ve 1.sınıftayım ve bende yüksek hemşire olmak istiyorum lütfen biraz araştırmacı olun anlayın gerçekler bu neyse dediğim gibi biyolojin iyi olucak soğukkanlı atik ani durumlarda doğru ve etken karar verebilen güçlü bir hafızaya sahip biri olucaksın yoksa olmazz…

 10. Bende 6. sınıftayım inşallah büyüyünce hemşire olacağım.Ayrıca bu yazıyı yazarak bizlerle bilgilerinizi paylaşmanız gerçekten çok güzel bir davranış.Teşekkürler…

 11. merhaba arkadaşlar.bilgisi olanlardan yardım almak istiyorum.ben anadolu lisesinde 3. sınıftayım.eşit ağırlık bölümünde okuyorum.hemşire olmayı düşünüyorum araştırma yapıyorum ama yine aklımda soru işaretleri kalıyor.ön lisans eğitimim falan yok üviversitede hemşirelik bölümüne gidebilirmiyim??şimdiden teşekürler…

 12. ben bu sene 8.sınıfa geçtim derslerim normal sbs’den 305 ve 300 aldım bu puanlarla hemşire olabilir miyim yardımcı olursanız sevinirim.

 13. ben 8.sınıfa geçtim 6.sınıfta 305 ve 7.sınıfta 300 puan aldım hemşirelik okumak istiyorum sizce puanlarım yeterli mi?

 14. hemşirlik hakkında bana önerebileceğiniz bi sayfa varmı veya yorumlarınız nereye nasıl girebilirim bi yorum yaparmısınız

  • Hemşirlik mi ? Evet hemşir olabilirsiniz hemde sağlık meslek lisesinden mezun olarak ama detaylarını araştırman gerek ..

 15. İmam Hatip Lisesi’nde 1 sene okuduktan sonra derslerin çok iyi ise sağlık mesleğe geçiş yapılabiliyormuş .
  Doğru mu bu ?? 😀
  Umarım doğrudur 😉

  • ben açık lise sosyal bilimler okuyorum. üniverstide hemşirelik okuyoabilrmiyim ygsde geçerli puan alırsam

 16. arkadaşlar merhaba ben eşit ağırlık öğrencisiyim hemşire olmak istiyorum bunun için sınavlara girmeliyim lütfen bana yardım edin şimdiden teşekkürler <3

 17. ben busene lise 1 geçtim hemşişre olmak için anadolu lisesinini hangi bölümünü okumalıyım lütfen yardım edin

BİR CEVAP BIRAK