Nasıl Polis Olurum

Nasıl Polis Olurum

316
1
PAYLAŞ

Ülkemizde en çok sevilen ve değer gören mesleklerden birisi de hiç kuşkusuz polisliktir. Hemen hemen herkesin başlarda hayal ettiği polislik, zaman içerisindeki şartlar yâda nasıl polis olunacağını bilmedikleri için bu durumdan vazgeçenler oldu.

Öncelikle, polis olmak isteyenlerin kesinlikle ilkokul OKS sınavında polis liselerinden herhangi birine girebilecek puanı tutturmaları gerekmektedir. OKS sınavında bu sınava girip de kazanamayan öğrenciler, ÖSS sınavında da bu sınava kayıt yaptırma şanslarına sahipler. Öncelikle Polis Meslek Yüksekokulları için aranan şartlar;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik Öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak, (Müracaatı kabul edilecek ve kabul edilmeyecek lise türlerine http://pmyo.egm.gov.tr adresinden bakabilirsiniz)

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 yılı içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS- EA-1 veya ÖSS-DİL) 205 ham ve yukarı puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocukları için, 2009 yılı içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-I, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 145 ham ve yukan puan almış olmak.

e) Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dâhil) tarihi itibariyle askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.) Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmamış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1991 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak,

f) Erkekler için 167 cm., bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (Detaylı bilgi web sitemizdedir.)

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşimci evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, videobant, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım

uygulanmamakveya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kaTar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak

h)Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sının bir yıl veya daha fazla hapis cezası ön görülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2-Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına kaTar verilmemiş olmak. 3-Devam etmekle olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

i) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak.

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

1) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokullarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Gibi şartlar aranmaktadır. Bu şartlar doğrultusunda sınavlara giriş için başvurularınızı yapabilirsiniz. Peki, sınava başvururken sizden istenen belgeler nelerdir?

1-) Nüfus Cüzdanı Aslı yâda Fotokopisi

2-) Lise Diploması ve Asli Çıkış Belgesi

3-) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve ! 0 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf,

4- İkametgâh Belgesi

5- Son üç ay içinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği,

6- Son üç ay içinde alınmış kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri, isim veya soyadı düzeltmesi yapılanlar için önceki ve sonraki ad/soyadma göre düzenlenmiş adli sicil belgesi (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir.),

7- 2009 yılı ÖSS sonuç belgesi aslı ile birlikte fotokopisi, aslı eline ulaşmayanların internet çıktısı,

8- Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından son bir yıl içinde verilen Şehitlik veya Vazife Malullük belgesi,

9- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

10- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi” nin astı ile fotokopisi, Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların müracaatları ancak 2011 yılı Temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir.
Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alman belge fotokopileri, görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile onaylanarak belgelerin aslı adaya geri verilir.

Bu evrakların tamamlanmasının ardından sınav harcı olan 25 TL, anlaşmalı bankalara yatırılarak sınava başvuru tamamlanacaktır. Sınavda, istenen puana ulaşan öğrenciler polislik için mülakatlara alınırlar ve yukarıda da belirttiğimiz özelliklerde ise öğrenciler ve mülakattan yüksek bir derece alırsa polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğrenim görme şansına sahip olurlar.

Bu şansa sahip olan öğrenciler, 4 yıllık akademik eğitimin ardından Polis olarak atanırlar ve görevlerini yapmaya başlarlar.

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK